056 22 49 44info@de-korf-vzw.be

Aanleiding & opzet

De opstart van het Experimentele Modulaire kader binnen het Agentschap Jongerenwelzijn, beoogt naast een modulair en op maat afgestemd hulpverleningspakket voor de cliënt, ook een snellere door- en uitstroom. Vanuit de liniaire ombouw van het residentiële aanbod (dynamisering) wordt meer ingezet op contextgericht werken. Het contextgerichte werken met cliënt en cliëntsysteem staat inhoudelijk centraal binnen dit kader en omvat wat voorheen benoemd werd als thuisbegeleiding, gezinsbegeleiding, netwerkbegeleiding, … Contextbegeleiding omvat begeleidingscontacten gekoppeld aan hulpverleningsdoelstellingen, in en met het ruimere netwerk van een jongere (face-to-face).

Deze nieuwe manier van werken zou, naast het versterken en aanspreken van ouderlijke competenties, ook een snellere door- en uitstroom verzekeren.

We kunnen stellen dat het MFC-concept is geëvolueerd tot een manier van denken over hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand die de verschillende betrokken partijen wensen te continueren. Een multifunctioneel centrum slaagt er in om adequater in te spelen op wijzigingen in cliëntsituaties, waardoor trajecten ononderbroken kunnen worden begeleid, binnen een continuïteit van begeleiding. Op basis van eerste vergelijkingen met reguliere begeleidingen kunnen we stellen dat MFC een positieve impact heeft op de doorstroom van begeleidingen.*

In 2010 volgt een nieuwe oproep tot instap mfc-project vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn. ‘de korf vzw’ engageert zich om 12 plaatsen residentiële capaciteit en 20 plaatsen thuisbegeleiding in te zetten binnen het mfc-project ‘de kering’. Uit deze 2-jarige expertise ervaren we dat dit model duidelijke impact heeft op het door- en uitstroomverhaal.

Waar we in de vorige fase van het proefproject vaststelden dat 80% van de MFC-begeleidingen werd afgerond binnen het jaar (in vergelijking met 55% en 54% bij respectievelijke begeleidingstehuizen en thuisbegeleidingsdiensten), is dit momenteel herleid tot bijna 70% (zie tabel hieronder).**

Het aantal trajecten met positieve afronding vanuit alle partijen lijkt uit voorlopige cijfers groter dan in reguliere werkvormen, en we merken een voorzichtig positief effect op de begeleidingsduur.***

mfctabel
Tabel: duur MFC-begeleidingen

Op 1 januari 2013 wordt ‘de korf vzw’ officieel erkend als organisatie Bijzondere Jeugdbijstand binnen het Experimenteel Modulair kader.
Vanuit zowel het Agentschap Jongerenwelzijn als vanuit verwijzende instanties (CBJ en JRB Kortrijk) krijgen we te horen dat binnen het in-, door- en uitstroombeleid in de regio Zuid-West-Vlaanderen deze tendens zich niet laat gelden. De verblijfsduuR binnen de provincie West-Vlaanderen is langer dan in andere provincies.

tabelbegeleidingsduur
Tabel verkregen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn


* Uit Evaluatierapport MFC, ‘evaluatie na 2 jaar experiment 7 juli 2007-juli 2009’, december 2009, p. 23
** Uit ‘Eindevaluatie van het proefproject Multifunctionele centra (MFC)’, december 2012, p. 9
*** Ibid, p. 9