Pottelberg 15 - 8500 Kortrijk

056 22 49 44

info@dekorf-vzw.be

© 2019 by Studio FRAMA.

Nieuwe maatregelen inzake CORONA in de korf vzw 19 maart 2020

Updated: Mar 19


Aan iedereen die met de korf begaan is,


Gisteren kregen we nieuwe richtlijnen (18/03/20) rond corona-virus vanuit het Agentschap Opgroeien.

Daardoor organiseerden we een extra overleg in aanwezigheid van directie, coördinatoren en een delegatie van CPBW/Syndicale delegatie.

We geven u graag volgende afspraken mee:


1. afspraken i.v.m. ons aanbod

- Er worden bij CB (CBAW) en DB geen rechtstreekse cliëntcontacten en huisbezoeken georganiseerd. Uiteraard volgen we situaties op via alle andere communicatiemiddelen.

- Bij verblijf proberen we de maximale circulatie van personen tegen te gaan:


o kinderen en jongeren die, na overleg met verwijzer en ZC, in een veilige situatie thuis kunnen blijven, blijven thuis tot 5 april.

o Voor kinderen die hier verblijven kunnen geen weekends of kortverblijven plaatsvinden.

o Er is ook geen bezoek meer mogelijk.


- Bij ernstige crisissituaties waarbij de kinderen niet langer in de context kunnen verblijven, is een terugkeer mogelijk. Daarbij hanteren we een quarantaine van een halve dag en blijven we de afgesproken richtlijnen volgen. Uiteraard blijven deze kinderen in die situatie verder in de leefgroep en kan een nieuwe terugkeer naar huis voor 5 april niet.


- Er mag nog steeds buiten gewandeld, gespeeld, gesport worden, weliswaar in kleine groepjes (2 à 3 kinderen) onder begeleiding.


- Vrije uren van jongeren worden tot het minimum herleid. Jongeren kunnen buiten wandelen, fietsen, lopen, … met of zonder begeleiding. We beperken deze vrije uren tot blokken van maximaal 2uur. Bezoek aan anderen is uiteraard verboden. We verwachten van elke begeleider dat ze jongeren mee sensibiliseren rond de gevaren die aan dit virus verbonden zijn.


2. afspraken m.b.t. inzet medewerkers

- Vanaf maandag, 23 maart, kan iedere begeleider die de begeleiding van een gezin opvolgt, per week 1 uur (per gezin) thuiswerk opnemen. Dit om de verdergezette hulpverlening (telefonisch, mail, …) te waarborgen. Deze uren worden als rode uren meegenomen in het uurrooster. Contacten met de contexten worden thuis geregistreerd en achteraf in Ons Boek aangevuld.

Bij vragen daaromtrent, contacteer de aanwezige teamcoördinator.


- Gezien de gewijzigde werkopdracht en bezetting kan elke begeleider minuren opnemen met een maximum van:

o FT = max 12u

o 3 /4 TWB = max 9u

o 4 /5 TWB = max 9,5u

o 1/2 TWB = max 6u

Invulling van rode uren in de korf gebeurt in samenspraak met de teamcoördinator.


- We houden dit systeem aan tot zondag 29 maart. Daarna volgt een grondige evaluatie en mogelijke aanpassing van de richtlijnen.

- Rekening houdend met de bezetting van K2 en K7 wordt beslist om de leefgroepswerking aan elkaar te koppelen. We gebruiken hierbij de leefruimtes van beide koepels en zetten alle medewerkers van beide koepels in ter begeleiding van deze jongeren. De betrokken teamcoördinatoren zorgen voor een uitgebalanceerd uurrooster en verdeling.

- Bij de andere koepels lijkt het haalbaar om verder autonoom te werken.

- We beslisten vandaag dat alle stages stopgezet worden.


3. Verhuis

- We beslisten vandaag dat de geplande verhuis naar de nieuwbouw uitgesteld wordt. Dit valt te wijten aan het feit dat leveranciers niet leveren en diensten niet aangesloten worden.


4. Praktische zaken

- Maandag 23 maart worden opnieuw voedselpakketten afgehaald bij de voedselbank voor de gezinnen voor wie dit reeds gebeurde. Deze kunnen enkel geleverd worden door begeleiders aan huis en worden aan de deur bezorgd. Alle rechtstreeks contact is verboden.

- Vandaag, donderdag 19 maart, werden 100 linnen, wasbare, mondmaskers besteld bij de firma Degeest in Moorsele. Elke koepel krijgt asap 10 mondmaskers. Deze maskers worden ingezet bij vermoeden van besmetting met corona-virus.

- Wij doen verder al het mogelijke om bijkomende handgel te bekomen.


Om de informatiestroom naar de contexten efficiënt en accuraat te verzorgen, vragen we aan ieder om de nodige communicatie omtrent deze maatregelen te voeren.

We zijn ervan overtuigd dat elk van ons zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen.


Vriendelijke groeten,

de directie

Beste medewerker, ouder, bezoeker


Vanuit de rondzendbrief van Agentschap Opgroeien (Jeugdhulp) kregen we gisterenavond laat en deze morgen een aantal zeer belangrijke richtlijnen m.b.t. omgaan met (vermoedelijk) coronavirus. Wij vinden het fundamenteel belangrijk dat deze richtlijnen een vertaalslag krijgen binnen onze organisatie.We zijn er ons van bewust dat onze beleidsmakers draconische doch zeer terechte rechtlijnige en duidelijke maatregelen nemen. Dit heeft een grote impact op zowel inzet medewerkers als op onze kerntaak.We stellen alles in het werk om in deze crisisperiode een evenwicht te vinden tussen het verder opnemen van onze kerntaak en een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

In die zin hielden we een overleg met zowel CPBW (preventie en welzijn), syndicaal overleg (werkorganisatie) als met de voltallige staf-directieploeg om een duidelijke communicatie- nota te schrijven, met ingang op vrijdag 13 maart 20201.


Preventieve maatregelen op vlak van hygiëne: Naast de opsomming van preventieve maatregelen in bijlage, beslisten we vanuit de overlegfora om bijkomende maatregelen te treffen en dit tegen maandagmorgen 15 maart te realiseren.

- bij elke ingang (koepels, centraal gebouw, …) wordt voorzien: tafeltje met ontsmettende handgel, papieren doekjes, vuilnisbakje en informatie-affiche.

- we voorzien aangepaste onderhoudsproducten (desinfectie van materiaal en infrastructuur)

- we voorzien mondmaskers, te gebruiken bij (vermoedelijke) vaststelling van coronabesmetting.


Preventieve maatregelen op vlak van hulpverlening: Vanuit het agentschap Opgroeien wordt verwacht dat de hulpverlening doorloopt. Niettemin proberen wij rekening te houden met draagkracht van gezinnen maar evenzeer van koepels en medewerkers.


In concreto betekent dit:

- alle koepels zijn en blijven open voor de kinderen/jongeren in verblijf die niet in de context kunnen verblijven. Die afweging wordt in samenspraak met context en verwijzer gemaakt

i.f.v. draagkracht en veiligheid gezin. We verkennen dus elke mogelijkheid tot verblijf in de context.

- Rond dagbegeleiding in groep maken we dezelfde oefening. Indien mogelijk vragen we kinderen uit deze module thuis te blijven tenzij de draagkracht of veiligheid binnen het gezin dit niet toelaat.

- De contextbegeleiding naar alle gezinnen beperken we (tijdelijk) tot het hoogstnoodzakelijke. Sowieso wordt sterk ingezet op telefonisch contact houden en telefonisch ondersteuning bieden. Contextcontacten kunnen uitzonderlijk doorgaan, enkel in overleg met een betrokken coördinator.

- Vanuit contact met het crisismeldpunt werd beslist om vast te houden aan de gemaakte engagementen rond crisisopvang.

- De dagbesteding en huiswerkklas worden (tijdelijk) on hold gezet.

- Opvang tijdens schooluren van kinderen uit verblijf gebeurt in de eigen koepel. Uitzonderingen worden in overleg met school en coördinator gemaakt. Sowieso maken we geen gebruik van georganiseerd busvervoer.

- Alle overlegmomenten worden tot het strikt minimum herleid (geen teamvergadering, geen extern overleg, geen werkgroepen, …).

- Bezoek (ouders, context, vrienden) gaat niet door in de leefgroep (of TCK), maar kan georganiseerd worden in de spreekplaatsen of bezoekzaal van het centrale gebouw. Spreekplaatsen worden best gereserveerd. Uiteraard is in deze contact buiten de organisatie nog meer aangewezen.

- We beslissen om in deze periode geen vrijwilligers in te zetten (vervoer, fietsherstel, …).

- Stagiairs worden blijvend ingezet ter ondersteuning van de leefgroepwerking.


Deze tijdelijke maatregelen beperken de kans op verspreiding van het virus maar maken evenzeer tijd en ruimte vrij om het noodzakelijke verblijf te organiseren. Vanuit het besef dat het verder organiseren van een intensief verblijf geen evidente opdracht is, voorzien we een uitbreiding van het permanentiesysteem: ook overdag kan iemand gecontacteerd worden via permanentieGSM 1. Dit wordt opgenomen vanuit team- en zorgcoördinatoren.Teamcoördinatoren en team gaan samen aan de slag om een haalbaar en adequaat uurrooster op te maken.Bij (vermoedelijke) besmetting met het virus zijn er duidelijke richtlijnen opgemaakt vanuit het Agentschap zowel voor medewerkers als voor cliënten. Deze dienen strikt opgevolgd te worden. Bij elk vermoeden, zowel bij personeel als cliënt, wordt directie verwittigd.

Wij volgen de richtlijnen vanuit het Agentschap Opgroeien permanent op en installeren desgevallend ad hoc overleg staf-directie. In die zin spelen we kort op de bal en kunnen we telkens een update rondsturen met actuele stand van zaken.

Mocht je vragen hebben, kan je altijd contact opnemen met directie.

We zijn ervan overtuigd dat elk van ons zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen.

Vriendelijke groeten,

de directie49 views
  • White Facebook Icon