top of page

project AKOON - veilig thuis

20210215 voorstelling akoon.PNG

 

 

 

In 2020 lanceerde het Agentschap Opgroeien de projectoproep “mobiel aanbod gericht op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing”, en dit met de methodiek Signs of Safety als rode draad.

Vanuit het samenwerkingsverband Xplo (vzw Onze Kinderen, vzw De Korf, vzw O2) werd een project ingediend voor 6 modules contextbegeleiding Signs of Safety (Sofs).
In oktober 2020 ontvingen we het goede nieuws dat het ingediende dossier weerhouden werd.

Het model van SofS werd ontwikkeld in West-Australie door o.a. Andrew Turnell, Steve Edwards en Sonja Parker.
Het is een krachtgerichte en oplossingsgerichte benadering om met de onveilige situatie waarin het kind zich bevindt (en mogelijks in gevaar is) om te gaan.
De focus van SofS ligt op het creëren van een veilige omgeving voor het kind. Alle betrokkenen in het proces (ouders, netwerkfiguren, contextbegeleider en verwijzer) nemen hierin hun verantwoordelijkheid.
Via het framework (3 kolommen) worden de risico’s voor het kind ingeschat. Dit gebeurt aan de hand van verschillende categorieën; de impact op het kind, waarover maakt men zich zorgen, wat zijn de bestaande krachten en de bestaande veiligheid. Van daaruit wordt een gevaarboodschap en veiligheidsdoel geformuleerd waarmee men samen met de ouders, het netwerk en het kind (in partnerschap met de contextbegeleider en de verwijzer) aan de slag gaat. 


Vanuit dat partnerschap wordt een veiligheidsplan opgesteld waarin duidelijk omschreven staat wie wat zal doen om de veiligheid van het kind te garanderen.
Het gezin en zijn netwerk nemen zoveel mogelijk zelf in handen. Vertrekpunt hierbij is het verhaal van elk gezinslid om van daaruit zelf tot oplossingen en voorstellen te komen vanuit het geloof in de krachten van de gezinsleden en het netwerk. 

Er bestaan geen taboes. We benadrukken het belang van een open communicatie tussen het gezin en de betrokken netwerkfiguren. Ook de stem van het kind wordt meegenomen. Ouders brengen hun verhaal naar het kind aan de hand van een woord- en beeldverhaal.

Het einddoel van SofS is, samen met het gezin en zijn netwerk, veiligheid voor het kind creëren zodat uithuisplaatsing vermeden wordt. Al de volwassenen rond het kind zorgen samen voor deze veiligheid zodat de hulpverlening beëindigd kan worden.

Concreet werd, vanuit het samenwerkingsverband Xplo, het project op 1 januari 2021 gestart.

 

 

                                    werd geboren en heeft in zijn eerste levensmaanden al veel prikkels verwerkt en uitdagingen ontdekt. We kijken ernaar uit om te leren van/met elkaar en samen te groeien.


De opdracht van Akoon situeert zich op 2 domeinen:

 • 6 modules contextbegeleiding SofS opvolgen

 • Implementatie van SofS binnen de 3 organisaties van Xplo en daarbuiten.

 

 

De werking staat voor de volgende 4 pijlers:

 

 
Partnerschap met, rond en in het gezin:

 • Alle gezinsleden worden betrokken

 • Netwerk wordt sterk betrokken en ingezet

 • Sterk partnerschap tussen de organisatie en de verwijzende instanties

 

 

 

Focus op veiligheid van het kind

 

 • Alle stappen zijn in functie van het installeren of herstellen van de veiligheid van het kind thuis

 • Contextbegeleiding ifv veiligheidsplanning verschilt in deze van de gekende contextbegeleiding

 

 

 

Thuis of in functie van een terugkeer naar huis

 

 • Focus op het installeren van veiligheid thuis, kind kan in eigen gezinscontext blijven

 • Kind kan thuis blijven of terugkeren naar huis

 • Kind kan indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden tijdelijk opgevangen worden in een steungezin of een organisatie jeugdhulpverlening

 


Vanuit de aanwezige krachten in en rond het gezin

 

 • Focus op groei, op geloof, op kracht

 • Oplossingsgericht en krachtgericht werken staan centraal

 • Gericht naar de toekomst

 • Samen op zoek gaan naar uitzonderingen op het probleem

 • Voorstellen en oplossingen komen van het gezin en het netwerk

 

 

versie mei 2021

20210514 logo akoon.png
20210514 logo akoon.png
20210514 logo akoon 2.png
20210514 logo akoon 3.png
20210514 logo akoon 4.png
20210514 logo akoon 5.png
bottom of page