Visie op mens & maatschappij

Christelijk geïnspireerd.
Respect voor de eigenheid van elk individu: elke mens is uniek en heeft ontwikkelingsmogelijkheden.
Elke mens is evenwaardig: recht op een rechtvaardige behandeling ongeacht ras, sociale afkomst, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Elk heeft het recht om te bepalen wat zijn waarden en normen zijn binnen zijn eigen leefwereld.
Elke kind/jongere/volwassene heeft recht op wel ‘zijn’ en heeft het recht om zelf in te vullen wat welzijn voor hem of haar betekent, dit weliswaar binnen een wettelijk kader en met respect voor de grondrechten van een ander.
We houden rekening met de specifieke voorgeschiedenis, de familiale, sociale en levensbeschouwelijke achtergrond van de jongeren en zijn context. We vinden het wel noodzakelijk om de jongeren en hun gezin op een respectvolle manier te confronteren, met de elementaire eisen vanuit de maatschappij.
We onderschrijven de algemene humane waarden zoals in het verdrag van de rechten van de mens, het verdrag van de rechten van het kind en de vertaling hiervan in het decreet rechtspositie van de minderjarigen.

Coördinatie van zorg

 

De korf wil coördinatie van zorg koppelen aan dossiers.
Elk dossier wordt opgevolgd door een vaste zorgcoördinator (interne regie op casusniveau). De implementatie van coördinatie van zorg als hoeksteen in het hulpverleningsproces is belangrijk voor het naadloos omgaan met de steeds veranderende hulpvraag. Op die manier worden tussenschotten zo veel als mogelijk vermeden.
Zorgcoördinatoren worden verbonden aan dossiers en volgen het hulpverleningstraject van de jongere en zijn context ,onafhankelijk in welke hulpverleningsmodule of afdeling die jongere verblijft. De regel is 1 zorgcoördinator per context/dossier.

 • Per context is er 1 contextbegeleider die het vaste aanspreekpunt is van de context (eenduidigheid, transparantie voor het gezin).

 • Indien verschillende jongeren uit 1 context verblijven (ook al starten die apart op) in één dezelfde afdeling, dan is er 1 CB die de gezinsbegeleiding verzorgt. Er kunnen indien gewenst (inhoudelijke- en/of organisatorische redenen) wel verschillende aandachtsbegeleiders zijn.

 • Indien verschillende jongeren uit 1 context in verschillende afdelingen verblijven, dan wordt er hieromtrent afgesproken (pedagogisch overleg).


Klemtonen in het organisatieontwerp:

 • flexibiliteit

 • loslaten disciplines/beleidsterreinen

 • nood aan procesbegeleiders

 • er wordt integraal gedrag verwacht van de hulpverleners

 • autonomie en zelfsturing: autonome en zelfsturende teams

Het ‘organisatieontwerp’ van de vzw stoelt op de strategie van ‘zelfsturende’ teams of ‘autonome’ teams.
Een autonoom team wordt als volgt gedefinieerd (uit verslag interne denkdag 03.02.2010) :
“Een ‘autonoom’ team is een combinatie van ‘individuen’ die door georganiseerd en harmonieus samenwerken tot resultaten en creativiteit komt. Een ‘autonoom’ team is een team dat de bevoegdheid heeft een proces (of een deel van het proces) te beheren.”
Er is de overtuiging dat, als iedere afdeling kan beslissen hoe op hulpvragen kan ingespeeld worden, er géén sneller proces mogelijk is, en er maatwerk geleverd kan worden. Er is de overtuiging dat ‘autonomie’ wendbaarheid en flexibiliteit toelaat. Er is de overtuiging dat dit kan indien een multi-disciplinariteit hierbij gewaarborgd is.
Antwoorden geven op steeds wisselende hulpvragen is mogelijk indien gewerkt wordt op basis van zelfverantwoordelijkheid van iedere afdeling.
Deze strategie legt een grote verantwoordelijkheid bij het team gezien zowel het voorbereidende niveau, als het uitvoerende niveau bij het team ligt. Als organisatie is er de opdracht deze ‘autonomie’ te kaderen binnen de missie en dit te bewaken.

 

 

werkgroepen :

 

 

Visie op organisatie

 
 

De Korf vzw zet in op integrale begeleiding van kinderen/jongeren en hun context.

De voorbije periode gingen we op zoek naar de essentie van begeleiden  in onze organisatie. Waar staan we voor, welke uitgangspunten hanteren we, welke verwachtingen stellen we, m.a.w. welke visie heeft onze organisatie t.a.v. hulpverlening.

Dit samen zoeken resulteerde in een pedagogisch model waarin we de link leggen naar een windmolen. Een symbool voor een alternatieve manier van energie creëren, werkend op aanwezige krachten.

Zoeken we in al onze begeleidingsvormen nu net niet naar hoe we op een alternatieve, creatieve manier dynamiek kunnen creëren, verandering op gang kunnen brengen of processen in beweging kunnen krijgen, startende vanuit aanwezige krachten en netwerken?

Dit model biedt ons houvast. Een houvast ter ondersteuning van deze begeleiding. Zowel voor cliënten, voor begeleiders als voor diegenen die dit proces mee begeleiden en coachen.

Een model die ons de essentie helpt bewaken en laat stilstaan bij onderliggende fundamenten, pijlers en werkingsdomeinen.

De volledige visietekst kan je als pdf - tekst terug vinden in de downloads.

Naast deze algemene visie op integrale begeleiding van gezinnen, werken we in aanpak naar kinderen en jongeren toe vanuit een basishouding van geweldloos verzet.

De volledige pdf- visietekst rond geweldloos verzet - nieuwe autoriteit binnen de korf vzw vind je terug bij de downloads.

Visie op hulpverlening

 

Visie op personeelsbeleid

 • Het aanbieden van een competentiebeleid in combinatie met een doordacht VTO-beleid waarbij we proberen om voor elke medewerker een zo passend mogelijk aanbod te verzekeren.

 • Het implementeren van een innovatieve arbeidsorganisatie waar vraaggerichte vernieuwing van ons hulpverleningsaanbod steeds aanwezig is.

 • Het profileren als een organisatie ‘employer branding’ a.d.h.v. het uitbouwen van een inspirerend arbeidsklimaat en van een organisatiecultuur gebaseerd op continue verbetering met voldoende ontplooiingskansen.

 • Het vast houden van een open-, transparante- en duidelijke dialoog met alle stakeholders.

Pottelberg 15 - 8500 Kortrijk

056 22 49 44

info@dekorf-vzw.be

© 2019 by Studio FRAMA.

 • White Facebook Icon